Strona główna/Platforma Sygnalisty/Nowości/Sygnalista a ochrona środowiska

Sygnalista a ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest bardzo ważnym obszarem. Nie tylko dla Unii Europejskiej, ale również dla całego świata. Każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu jest za nią odpowiedzialny. Co ma z nią wspólnego sygnalista? Tyle, że może on zgłaszać naruszenia w zakresie ochrony środowiska, informować o przestępstwach i podejmować odpowiednie działania.

Grafika przedstawia sygnalistów na papierowym statku wypatrujących nieprawidłowości

Komunikat UE w sprawie sygnalisty

Przejrzyj koniecznie komunikat z dnia 18 stycznia 2018 roku - Działania UE na rzecz poprawy przestrzegania prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem. Znalazły się w nim zapisy dotyczące wzmocnienia działań w tym obszarze, między innymi prośba do państw członkowskich o podjęcie następujących kroków:

 • ułatwienie udziału organów władz państwowych w ramach współpracy sieciowej na poziomie UE;
 • zapewnienie wykorzystania wskazanych dobrych praktyk, w szczególności związanych ze stosowaniem podejścia opartego na ryzyku i transparentnością oraz stosowaniem narzędzi opracowanych w ramach planu działania;
 • ułatwienie prowadzenia szkoleń i rozwoju umiejętności zawodowych;
 • zapewnienie właściwego poziomu współpracy i koordynacji między organami pełniącymi rolę zapewniania przestrzegania prawa ochrony środowiska;
 • zapewnienie odpowiedniego przydziału zasobów ludzkich i finansowych w celu zapewnienia przestrzegania prawa ochrony środowiska na terytoriach tych państw członkowskich.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/EU

Zapisy znajdujące się w tej dyrektywie zapewniają sygnalistom ochronę w zakresie dbania o środowisko naturalne. Ochrona sygnalistów jest niezbędna do zapewnienia skutecznego egzekwowania przepisów ustanowionych przez Unię Europejską w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Naruszenie przepisów w zakresie ochrony środowiska może być szkodliwe nie tylko dla interesu publicznego, ale również dla pozostałych państw członkowskich. W dyrektywie jest także mowa o produktach niebezpiecznych, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla środowiska naturalnego.

W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii są również podane pozostałe akty prawne dotyczące ochrony środowiska.

Ochrona środowiska naturalnego i klimatu:

 • dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca sys­tem handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32);
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16);
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektyw­ności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 13);
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82).

Zrównoważony rozwój i gospodarowanie odpadami

 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE (Dz.U. L 330 z 10.12.2013, s. 1);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60).

Zanieczyszczenia mórz i powietrza oraz zanieczyszczenia hałasem

 • dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnosząca się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi (Dz.U. L 12 z 18.1.2000, s. 16);
 • dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajo­wych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. L 309 z 27.11.2001);
 • dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12);
 • rozporządzenie (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach (Dz.U. L 115 z 9.5.2003, s. 1);
 • dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56);
 • dyrektywa 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczysz­czenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 11);
 • rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE, (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1);
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowa­nia ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz.U. L 120 z 15.5.2009);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1);
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzy­skiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 36);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 1);
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 55);
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograni­czenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz.U. L 313 z 28.11.2015, s. 1).

Ochrona wód i gleby oraz zarządzanie nimi:

 • dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 27);
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowisko­wych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 84);
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1936/2001 z dnia 27 września 2001 r. ustanawiające środki kontroli stoso­wane do połowów niektórych zasobów ryb masowo migrujących (Dz.U. L 263 z 3.10.2001, s. 1);
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dotyczące przypad­kowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz.U. L 150 z 30.4.2004, s. 12);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 36);
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 734/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ochrony wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu przed niekorzystnym wpływem przydennych narzędzi połowowych (Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 8);
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustana­wiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwa­zyjnych gatunków obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35).

Ochrona środowiska przed chemikaliami

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

Produkty ekologiczne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1).

To już wszystkie akty prawne odnoszące się do naruszeń w zakresie ochrony środowiska. Warto do nich zajrzeć, gdy zauważysz jakieś naruszenia w tym zakresie w firmie lub w instytucji, w której pracujesz.

A jeśli w Twojej firmie nie ma jeszcze platformy do sygnalizowania nieprawidłowości sprawdź dlaczego warto wybrać Sygna-lista.pl

Źródła:

 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0010&from=ES
 2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019L1937
 3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-20090625&from=EN
 4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32009L0028
 5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32012L0027
 6. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.165.01.0013.01.POL&toc=OJ:L:2013:165:TOC
 7. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=en
 8. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
 9. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1257&from=FR
 10. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0649&from=EN
 11. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31999L0094
 12. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0081:20090420:PL:PDF
 13. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32002L0049
 14. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0782:20090420:PL:PDF
 15. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0035-20130718&from=EN
 16. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32005L0035R(03)
 17. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32006R0166
 18. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=en
 19. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0443&from=EN
 20. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1005&from=IT
 21. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0126-20141112&from=CS
 22. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32011R0510
 23. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=nl
 24. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0757&from=IT
 25. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32015L2193
 26. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32007L0060
 27. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008L0105
 28. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32011L0092
 29. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R1936-20100101&from=PL
 30. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0812-20190814&from=en
 31. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009R1007
 32. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0734&from=ES
 33. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=DE
 34. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN
 35. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R1143
 36. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20140410
 37. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018R0848

    

do góry